Bestuurssamenstelling

Huidige gegevens bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft de dagelijkse leiding over American Football Bond Nederland.

Het bestuur heeft tot doel zich dagelijks in te zetten om een zo hoog mogelijk American footballspelniveau in Nederland te bewerkstelligen, door middel van het opbouwen en onderhouden van een gezonde structuur met gezonde en onafhankelijke clubs.

Het AFBN-bestuur zet zich hierbij in voor de promotie van American football in Nederland voor de aanwas van nieuwe leden en de beeldvorming van de sport in de media.

Het Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Chantalle Huis

Voorzitter a.i.
voorzitter@afbn.nl

Chantalle Huis

Secretaris
secretaris@afbn.nl

Maurice v Os

Penningmeester
penningmeester@afbn.nl

Vacant

Bestuurslid Technische Zaken
technischezaken@afbn.nl

Javier Sanchez

Bestuurslid Tacklebeleid
tacklebeleid@afbn.nl

Vacant

Bestuurslid Verenigingszaken
verenigingszaken@afbn.nl

Vacant

bestuurslid PR/Communicatie
info@afbn.nl

In haar werkzaamheden wordt het Bestuur ondersteund door de volgende Commissies:

Wedstrijdcommissie: wcie@afbn.nl
Tuchtcommissie: tuchtcommissie@afbn.nl
Medische Commissie
Ledenadministratie: ledenadministratie@afbn.nl
IT-Commissie: it@afbn.nl
Vertrouwenspersoon: VCP@afbn.nl

Notulen van bestuursvergadering en die van de ALV zijn bij de secretaris op te vragen.

Rooster Bestuurssamenstelling AFBN

Functie Naam Ingangs-
datum
Eind-
datum
Benoeming /
1e herbenoeming /
2e herbenoeming
Voorzitter Vacant n.v.t. n.v.t.
Secretaris Chantalle Huis 19-09-2022 19-09-2025 Benoeming
Penningmeester Maurice van Os 19-09-2022 19-09-2025 Benoeming
Bestuurslid Technische Zaken Vacant n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bestuurslid Verenigingszaken Vacant n.v.t. 1n.v.t. n.v.t.
Bestuurslid Tackle Beleid Javier Sanchez 23-04-2022 23-04-2025 Benoeming

Maximaal aantal herbenoemingen: 2 cf artikel 13.1 van de Statuten
Een termijn bedraagt maximaal 3 jaar.